Waarom deze tool?

Schoenherstellers en orthopedische schoentechnici werken dagelijks met chemische producten, zoals contactlijmen, zolenloswekers, harsen en schuimen. Vaak bevatten deze producten gevaarlijke stoffen, die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid. Gelukkig is er veel dat u zelf kunt doen om de kans op gezondheidsschade zo laag mogelijk te maken. Schoentechniek Veilig helpt u hierbij.

Daarnaast helpt Schoentechniek Veilig u met het voldoen aan de Arbo-wetgeving op het gebied van gevaarlijke stoffen. In artikel 4.2. van het Arbobesluit is geregeld dat voor gevaarlijke stoffen een nadere inventarisatie en evaluatie geldt (een zogenaamde "RI&E Stoffen"). Ook bent u als werkgever verplicht om voor een aantal zeer gevaarlijke stoffen aanvullende registraties uit te voeren. Tenslotte dient u als werkgever voorlichting te geven over de mogelijke risico's van het werken met gevaarlijke stoffen. Schoentechniek Veilig ondersteunt op alle drie de punten.

Wat is Schoentechniek Veilig?
Schoentechniek Veilig is een digitaal hulpmiddel voor schoenherstellers en orthopedische schoentechnici. Schoentechniek Veilig ondersteunt bedrijven bij het verantwoord omgaan met gevaarlijke stoffen in het dagelijkse werk. Twee belangrijke onderdelen, de productcode en de RI&E Stoffen, worden hieronder toegelicht.

De gezondheidscode
Met de gezondheidscode kunt u in één oogopslag zien hoe gevaarlijk een chemisch product is. De gezondheidscode bestaat uit twee getallen. Het eerste getal geeft de gevaren weer voor inademing; het tweede getal de gevaren bij huidcontact. Voor beide geldt hoe hoger het getal, hoe gevaarlijker het product is. U kunt de gezondheidscode gebruiken om producten met elkaar te vergelijken.
De methodiek voor berekening van de gezondheidscode is ontwikkeld in samenwerking met leveranciers. Belangrijk om te weten is dat er twee bronnen zijn waarop de gezondheidscode gebaseerd kan zijn. De eerste bron is de informatie zoals een fabrikant/ leverancier die opgeeft in het Veiligheids Informatie Blad (VIB). Het nadeel hiervan is dat het VIB slechts een indicatie geeft van de concentratie van stoffen in het product (bijv. aceton 10-30%). De berekening van de gezondheidscode gaat uit van de bovenste waarde (hier dus 30%). Daarom kunnen fabrikanten de gezondheidscode zélf berekenen op basis van de exacte receptuur. Dit resulteert doorgaans in een lagere gezondheidscode.

U kunt na het inloggen de gezondheidscode van producten opzoeken en vergelijken in het scherm "selecteren producten". In dit scherm is duidelijk weergegeven op basis van welk bron (VIB of receptuur) de gezondheidscode is berekend. Wilt u precies weten hoe de gezondheidscode is berekend? Kijkt u dan bij het onderdeel achtergrondinformatie.

Risico-inventarisatie en evaluatie stoffen (RI&E Stoffen)
Óf een product daadwerkelijk risico's voor de gezondheid oplevert is ook afhankelijk van hoe met het product wordt gewerkt. Door Schoentechniek Veilig te gebruiken te gebruiken krijgt u een kwalitatieve schatting van de concentratie aan Vluchtige Organische Stoffen (VOS, ook wel oplosmiddelen genoemd) die u op een gemiddelde dag inademt. Schoentechniek Veilig combineert het eerst getal van de gezondheidscode met de schatting van de blootstelling om een indeling te maken in drie typen risico's: 'groen', 'oranje' of 'rood'.
Schoentechniek Veilig werkt met twee modellen: één voor de werkplek van schoenherstellers en één voor orthopedische schoentechnici. Voor meer informatie over de wijze waarop de modellen tot stand zijn gekomen en hun validiteit kunt u terecht bij het onderdeel "achtergrondinformatie".

Achtergrondinformatie